OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 10.07.2020 roku decyzji nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemęt – ul. Zdrojowa, Starkowska, Jagiellońska oraz oświetlenia przejścia dla pieszych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 626/2, 695, 857, 672/4, 678/1 obręb Przemęt, gmina Przemęt. Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.