OR.0050.66.2020                                                                                                                                         Przemęt, 2020-07-13

 

ZARZĄDZENIE NR 66.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 13 lipca 2020 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2020/2021”

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2020/2021”

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Kinga Zmuda – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Krzysztof Błaszczyk – członek

  4) Sylwia Szaranek – członek   

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak