OR.120.13.2020                                                                                       Przemęt, 2020-07-17

 

ZARZĄDZENIE NR 13.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 17 lipca 2020 roku

  

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2020 r. poz. 713) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz §3 ust. 1, 3 i 4 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 47.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie:

1)Grzegorz Aryż – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,

2)Liwia Sterna – Sekretarz komisji,

3)Anna Wojciechowska – Członek komisji.

§ 2. Komisja działa do zakończenia naboru na stanowisko określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna