OR.0050.73.2020                                                                                                                                                                                                                                                                Przemęt, dnia 22 lipca 2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR  73.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia  22 lipca 2020 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Nowej Wsi oznaczonych działkami nr:   345/18, 345/19, 345/20, 345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25, 345/28, 345/29, 345/31, 345/32, 345/33, 345/34, 345/35, 345/36, 345/37, 345/38, 345/39, 345/40, 345/41, 345/42, 345/43, 345/45, 345/46, 345/47, 345/48, 345/49, 345/50, 345/51, 345/52, 345/53, 345/54 stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00050269/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 poz. 713) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65) i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem
pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Nowej Wsi oznaczonych działkami nr: 345/18, 345/19, 345/20, 345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25, 345/28, 345/29, 345/31, 345/32, 345/33, 345/34, 345/35, 345/36, 345/37, 345/38, 345/39, 345/40, 345/41, 345/42, 345/43, 345/45, 345/46, 345/47, 345/48, 345/49, 345/50, 345/51, 345/52, 345/53, 345/54 stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00050269/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.

2. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby :
1. Jadwiga Józefowska – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Kurzawa – Członek Komisji
3. Patrycja Śledź – Członek Komisji
4. Tomasz Konieczny – Członek Komisji

3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność  za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargów.

§ 2. Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniach 27 lipca 2020r., 29 lipca 2020r. i 31 lipca 2020r. w godzinach 9.00, 11.00 i 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8, sala nr 25.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargów.