OR.120.15.2020                                                                                        Przemęt, 2020-07-24 

 

ZARZĄDZENIE NR 15.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy

 

Na podstawie art. 2091  § 1 pkt. 2 lit. a oraz art. 2071 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Przemęt do udzielania pierwszej pomocy w składzie:

  1. Leszek Anglart

Biuro nr 5 (parter), tel. 65 549 60 71 wew. 51, 65 615 69 68,

  1. Tomasz Konieczny

Biuro nr 13 (parter), tel. 65 549 60 71 wew. 56, 65 615 69 71,

  1. Alicja Bauta

Biuro nr 20 (piętro), tel. 65 549 60 71 wew. 37, 65 615 69 56.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku, które w zakresie obowiązków ma prowadzenie spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

§ 3. Zarządza się umieszczenie wykazu pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w sekretariacie, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Przemęt oraz na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 15.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy (OR.120.15.2019).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała: Liwia Sterna