OR.0050.84.2020                                                                       Przemęt, dnia 23 lipca 2020 r.

  

ZARZĄDZENIE NR 84.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia  23 lipca 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt w sprawie statutu Sołectwa Olejnica.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713) oraz § 4 Uchwały Nr 140/2020 ust. 1 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.1835 ze zm.).

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały statutu Sołectwa Olejnica.

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 01.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców w sprawie projektu uchwały w sprawie statutu Sołectwa Olejnica, który zostanie uchwalony przez Radę Gminy Przemęt.

4. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Olejnica.

5. W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy Sołectwa Olejnica.

6. Informacja o uruchomieniu konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przemęcie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Olejnica co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§  2.1. Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Olejnica będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Przemęt.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie protokołowanego zebrania z mieszkańcami zwołanego przez Sołtysa.

§  3.1. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przemęcie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt w terminie 21 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

3. Konsultacje nie będą zlecone podmiotowi zewnętrznemu.

§ 4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.