OR.120.16.2020                                                                                           Przemęt, 2020-07-31

ZARZĄDZENIE NR  16.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 31.07.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt nr 10.2019  Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 10.04.2019 r.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84 z dnia 30 grudnia 2009 r.) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 10.2019 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 10.04.2019 r. w sprawie utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt. 7) skreśla się.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu zespołu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Przygotowała:

Anna Wojciechowska