OR.0050.69.2020

Przemęt, dnia 17 lipca 2020 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 69.2020
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 17 lipca 2020 r.

 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574, 1650) zarządza się, co następuje:

 

1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pana Grzegorza Thiel – nauczyciela Zespołu Szkół w Przemęcie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w składzie:

1) Kinga Zmuda – przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca;

2) Jerzy Luftmann – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie;

3) Halina Pohl – dyrektor Zespołu Szkół w Przemęcie;

4) Agnieszka Duszyńska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej;

5) Wiesława Woś – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
6) Roman Smoczyk – przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP w Przemęcie.

2. Termin posiedzenia wyznacza się na dzień 24 lipca 2020 r., godz. 8:00.

3. Rozliczenie wynagrodzenia eksperta nastąpi w oparciu o umowę zlecenie na podstawie listy płac, którego dokona Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Przemęt.

4. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.