OR.0050.70.2020

Przemęt, dnia 17 lipca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 70.2020
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 17 lipca 2020 r.

 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574, 1650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Patrycji Ludwiczak – nauczycielki Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w składzie:

1) Kinga Zmuda – przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca;

2) Jerzy Luftmann – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie;

3) Robert Szwed – dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze;

4) Wiesława Woś – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej;

5) Katarzyna Papierska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2. Termin posiedzenia wyznacza się na dzień 24 lipca 2020 r., godz. 9:30.

§ 3. Rozliczenie wynagrodzenia eksperta nastąpi w oparciu o umowę zlecenie na podstawie listy płac, którego dokona Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.