OR.0050.72.2020

Przemęt, dnia 17 lipca 2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 72.2020
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574, 1650) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Pauliny Jankowskiej – nauczycielki Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w składzie:

1) Kinga Zmuda – przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca;

2) Jerzy Luftmann – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie;

3) Edyta Kaczmarek – dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu;

4) Katarzyna Papierska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej;

5) Barbara Walczak – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

§ 2. Termin posiedzenia wyznacza się na dzień 24 lipca 2020 r., godz. 12:30.

§ 3. Rozliczenie wynagrodzenia eksperta nastąpi w oparciu o umowę zlecenie na podstawie listy płac, którego dokona Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.