OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 27.07.2020 roku (data wpływu 29.07.2020r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: GN.6123.434.2020 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej – ulicy Leśnej i Wąskiej w m. Perkowo na działkach o numerach ewidencyjnych: 250, 292/14, 332/7, 338/3, 325, 292/13, 296/1 w m. Perkowo.

Starosta Wolsztyński uzgadnia projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.