OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 30.07.2020 roku (data wpływu 03.08.2020r.) przez Zarząd Zlewni w Zielonej Górze postanowienia znak: WR.ZPU.7.522.780.2020.BB o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare na działkach o numerach ewidencyjnych 144, 159 w m. Popowo Stare.

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze uzgadnia projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.