OR.0050.105.2020                                                                                   Przemęt, 2020-08-25

  

ZARZĄDZENIE NR 105.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

  

w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt w miejscowości Barchlin

 

Na podstawie art. 9a, art. 31 oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się regulamin monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna