OR.0050.110.2020                                                              Przemęt, dnia 11 września 2020 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 110.2020
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 11 września 2020 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020-2022r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227) zarządza się, co następuje:

  • 1. Ustalam termin składania wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 do dnia 30 września 2020 roku.
  • 2. Wniosek należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2020/2023.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotowała: Kinga Zmuda