ZARZĄDZENIE NR 41.2020
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od stosowania §12 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt do udzielenia
zamówienia pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
w związku z przyznaniem grantu w ramach Osi I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.

 

Na podstawie §12 ust. 9 Załącznika do Zarządzenia nr OR.0050.30.2019 z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

  • 1. Wyrażam zgodę na odstąpienie od stosowania §12 ust. 7 Regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt do udzielenia zamówienia pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z przyznaniem grantu
    w ramach Osi I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotowała: Kinga Zmuda