OR.0050.80.2019                                                                                                                                                                         Przemęt, 2019-10-23

 

ZARZĄDZENIE NR 80.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 23 października  2019 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior +  w Błotnicy”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust  2 oraz art. 21  ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior + w Błotnicy”

powołuje się komisję przetargową w składzie:

1) Barbara Ścigała-przewodniczący

2) Sylwia Szaranek -sekretarz

3) Wiesława Kruk- członek

§2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.