OR.120.20.2020                                                                                        Przemęt, 2020-09-29 

 

ZARZĄDZENIE NR 20.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 września 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Przemęt nr 39.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 grudnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do Zarządzenia nr 39.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt wprowadza się następującą zmianę:

  1. § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komórkami organizacyjnymi kierują:

1) Wydziałami kierują Kierownicy,

2) Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik,

3) Biurami kierują Kierownicy,

4) Zespołami kierują Przewodniczący.”

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna