OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 28.09.2020 roku (data wpływu 30.09.2020 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: GN.6123.619.2020 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV, szafki kablowej, szafki kablowo-pomiarowej oraz złącza kablowo-pomiarowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 170/6, 170/8, 170/7, 170/2, 170/3 w m. Starkowo, gmina Przemęt oraz na działce o numerze ewidencyjnym: 1000 w m. Grotniki, gmina Włoszakowice.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.