OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) w związku z informacją o planowanych  polowaniach zbiorowych, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 16 października 2020 roku z  Koła Łowieckiego nr 37 „KACZOR” w Rakoniewicach,

Wójt Gminy Przemęt

podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych (na zwierzynę grubą, lisy) organizowanych przez Koło Łowieckie nr 37 „KACZOR” w Rakoniewicach na terenie obwodu łowieckiego nr 357, 359 i 350 (Leśnictwo Solec, Dąbrowa, Rakoniewice). Polowania zbiorowe planowane są w następujących terminach:

– 14.11.2020r..- zbiórka o godz. 7.30 – „Obelisk-Torfowiska”,

– 29.11.2020r. – zbiórka o godz. 7.30  – „Obelisk-Torfowiska”,

– 20.12.2020r. – zbiórka o godz. 8.00 – Leśniczówka Rakoniewice,

– 10.01.2021r. – zbiórka o godz. 8.00 – „Obelisk -Torfowiska”.

 

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż
3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przemęt. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie publikuje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.