Termin: 27.10.2020, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i inne osoby zobowiązane przez art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 -2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/323/14 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu „Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2020”.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.