OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o nr ewid. 42, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 i 3f ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020., poz. 283 ze zm.),  zwana dalej ustawą OOŚ

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

że w dniu 2 listopada 2020 do tut. Urzędu wpłynął wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 października 2020 roku. Załącznik do wniosku stanowiło zażalenie na przedmiotowe postanowienie. W związku z powyższym,  Wójt Gminy Przemęt przekazał dokumentację do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko, w której planowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej Urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej.