ZARZĄDZENIE NR 139/2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie: powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 załącznika do uchwały Rady Gminy Przemęt nr 216/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027  zarządza co następuje:

 § 1. Powołuje się zespół ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 w składzie:

  1. Grzegorz Aryż- Sekretarz Gminy Przemęt- Przedstawiciel Urzędu Gminy Przemęt- Przewodniczący zespołu,
  2. Adam Kubiak- pracownik Urzędu Gminy Przemęt,
  3. Bartłomiej Górny- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu,
  4. Elwira Michalewicz- przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie,
  5. Joanna Koziołek- Radna Gminy Przemęt,
  6. Elżbieta Wita- Stowarzyszenie Przyjaciół Moch,
  7. Dagmara Angier-Sroka- Fundacja Sztuka dla Ludzi.

§ 2. Zespół działa do czasu uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027.

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

 § 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przemęcie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

      Urzędu Gminy w Przemęcie oraz na stronie internetowej www.przemet.pl.

 § 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.