OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 33 i 40, obręb Popowo Stare, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

 Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

że w dniu 29 września 2020 roku wpłynął wniosek Inwestora – EKO-EN 4 Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika […] w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 33 i 40, obręb Popowo Stare, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. W związku z brakami formalnymi w dokumentacji, pismem z dnia 15 października 2020 roku wezwano Wnioskodawcę do jej uzupełnienia. Z uwagi na dostarczenie niepełnej dokumentacji w dniu 6 listopada 2020 roku, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 13 listopada 2020 roku ponownie wezwał Wnioskodawcę do jej uzupełnienia. Inwestor dostarczył kompletne uzupełnienie w dniu 27 listopada 2020 roku.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach objętych formami ochrony przyrody.

Gmina Przemęt dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny działek o numerach ewidencyjnych 33 i 40 obręb Popowo Stare były objęte ustaleniami Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemęt zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Przemęt nr XXXIV/183/94 z dnia 8 marca 1994 r. Z ustaleń planu wynika, że wyżej wymienione działki były objęte jednostką bilansową planu RP – tereny upraw polowych. Uchwała utraciła moc po 31.12.2003 r. w związku z art. 87 ust. 3  ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do:
– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
– Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 11, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Stosownie do treści art. 41 kpa, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Popowo Stare, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śmiglu oraz na tablicy ogłoszeń wsi Morownica.