OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego letniskowego, studni wierconej oraz  przydomowej oczyszczalni ścieków  na działce o numerze ewidencyjnymi 4/2  obręb Górsko, gm. Przemęt.

Z aktami w sprawie można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Górsko