OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków letniskowych z możliwością wynajmu pokoi wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o numerze ewidencyjnym 589 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego. W dniu 19 października 2020 roku do Wójta Gminy Przemęt wpłynął wniosek Inwestora – […] reprezentowanych przez pełnomocnika […] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków letniskowych z możliwością wynajmu pokoi wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o numerze ewidencyjnym 589 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia braków formalnych pismem z dnia 4 listopada 2020 roku. Inwestor pismem z dnia 20 listopada 2020 roku wnioskował o przedłużenie terminu dostarczenia uzupełnienia do dnia 31 grudnia 2020 roku, Wójt Gminy Przemęt pismem  z dnia 25 listopada pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. Inwestor dostarczył uzupełnienie w dniu 3 grudnia 2020 roku.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1  pkt. 88 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym formami ochrony przyrody tj. obszar chronionego krajobrazu o nazwie Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, obszar Natura 2000 – Pojezierze Sławskie oraz Przemęcki Park Krajobrazowy.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren działki o numerze ewidencyjnym 589 obręb Wieleń był objęty ustaleniami Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemęt zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/183/94 Rady Gminy Przemęt z dnia 8 marca 1994 roku. Z ustaleń planu wynika, że wyżej wymieniona działka była objęta jednostką bilansową planu WI 13 UT – tereny rekreacyjne i turystyczne. Uchwała utraciła moc po 31 grudnia 2003 roku w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.). Działka jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu, zatwierdzonym przez Starostę Wolsztyńskiego w dniu 14 marca 2016 roku, na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r.

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do:
-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
-Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 11, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Stosownie do treści art. 41 kpa, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.