OR.120.27.2020                                                                                       Przemęt, 2020-11-26

  

ZARZĄDZENIE NR 27.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 26 listopada 2020 roku

  

w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK dla pracowników

Urzędu Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się zespół zadaniowy do wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt w składzie osobowym:

1)Grzegorz Aryż – Przewodniczący zespołu,

2)Beata Smoczyk – Członek zespołu,

3)Liwia Sterna – Członek zespołu.

§ 2. Do zadań zespołu należy dokonanie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt.

§ 3. Zespół ulega rozwiązaniu w dniu zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu zespołu zadaniowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna