KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), a także § 2 ust. 1 pkt. 27 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kaszczor KR.I, na działkach o numerach ewidencyjnych 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer  11, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, w miejscowości Kaszczor, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.