WÓJT GMINY PRZEMĘT zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z  2020 roku, poz. 1057) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.

 

Zaproszenie

Formularz Zgłoszenia