OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) z późn. zm. oraz  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 22 grudnia 2020 roku postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Przemęt nr 58/2020 z dnia 16 marca 2020 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku letniskowego ośmiolokalowego na  działkach o numerach ewidencyjnych: 127/6 i 127/7 obręb Wieleń, gmina Przemęt.

Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 49b ustawy k.p.a. na żądanie strony, Organ udostępni stronie odpis postanowienia nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o jego udostępnienie.

Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.