OR.120.29.2020                                                                                  Przemęt, 2020-12-18 

 ZARZĄDZENIE NR 29.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 18 grudnia 2020 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (OR.120.6.2019).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna