OR.120.30.2020                                                                                       Przemęt, 2020-12-21

  

ZARZĄDZENIE NR 30.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przemęt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 39.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt (OR.120.39.2019).

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

 

 

 

 

Przygotował:

Grzegorz Aryż