OR.120.31.2020                                                                                  Przemęt, 2020-12-23

   

ZARZĄDZENIE NR 31.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 23 grudnia 2020 roku

  

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Przemęt

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 104, art. 1041 § 1, art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Przemęt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Przemęt do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania zawartych w nim zasad.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 1.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Przemęt (OR.120.1.2019).

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2021 roku, nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez umieszczenie na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt oraz dostępnej wersji papierowej w Wydziale Organizacyjnym.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna