OR.0050.143.2020                                                                                                                                                                                                                                                    Przemęt, 2020-12-18

 

ZARZĄDZENIE NR 143.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 18 grudnia 2020 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.”

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.”

powołuje się komisję przetargową w składzie:

1) Ewa Piechowiak – przewodniczący

2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

3) Eugeniusz Marach – członek

4) Mateusz Wróblewski – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          WÓJT

                                                                                                                                                                                                                                             /-/  Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak