OR.120.34.2020                                                                                       Przemęt, 2020-12-30 

 

ZARZĄDZENIE NR 34.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 30 grudnia 2020 roku

  

w sprawie: powołania Komisji Socjalnej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070) oraz Zarządzenia nr 29.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Socjalną w następującym składzie:

1)Grzegorz Aryż – Przewodniczący komisji,

2)Beata Smoczyk- Członek komisji,

3)Jadwiga Józefowska- Członek komisji,

4)Violetta Rozynek- Członek komisji,

5)Elwira Michalewicz – Członek komisji,

6)Ewelina Halasz – Członek komisji.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 8.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Socjalnej (OR.120.8.2019).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna