OR.120.36.2020                                                                               Przemęt, 2020-12-31 

ZARZĄDZENIE NR  36.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 31 grudnia 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Przemęt.

 

Na podstawie art. 28  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282) w związku art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 2.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Przemęt § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1.Oceny pracownika dokonują:

1)w przypadku Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników wydziałów oraz samodzielnych stanowisk -Wójt,

3)w przypadku pracownika bezpośredni przełożony, w ocenie może uczestniczyć Sekretarz.

2.Na wniosek Oceniającego określonego w ust. 1 Wójt może wskazać inną osobę do oceny pracownika.

3.Oceny pracownika dokonuje się przy zachowaniu:

1)zasady jawności oceny wobec Ocenianego,

2)zasady poufności – polegającej na nie udzieleniu informacji o ocenie osobom nieupoważnionym i postronnym,

3)zasady bezstronności.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.