ZARZĄDZENIE NR 4.2021
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych
z przeprowadzeniem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Nowej Wsi oznaczonych działkami nr: 345/20, 345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25, 345/28, 345/32, 345/33, 345/37, 345/38, 345/40, 345/41, 345/47, 345/48, 345/49, 345/50 stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00050269/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990) i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem
drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Nowej Wsi oznaczonych działkami nr: 345/20, 345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25, 345/28, 345/32, 345/33, 345/37, 345/38, 345/40, 345/41, 345/47, 345/48, 345/49, 345/50 stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00050269/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym
w Wolsztynie.

2. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby :
1. Małgorzata Kurzawa – Przewodnicząca Komisji
2. Patrycja Śledź – Członek Komisji
3. Tomasz Konieczny – Członek Komisji

3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność
za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargów.

§ 2. Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 14 stycznia 2021r. w godzinach 9.00, 11.00 i 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargów.