OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Bucz” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewid. 161/32 w Buczu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 149 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020., poz. 283 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

 

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

o wydaniu w dniu 22 stycznia 2020 roku postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydanej w dniu 19 października 2020 roku decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Bucz” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr 161/32 w miejscowości Bucz, zakończone decyzją ostateczną.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Bucz oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 11, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.