OR.120.1.2021                                                                                         Przemęt, 2021-01-22 

ZARZĄDZENIE NR 1.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 22 stycznia 2021 r.

 

w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektów budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z § 9 ust. 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt wprowadzonego Zarządzeniem nr 30.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół zadaniowy do opracowania projektów budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt w następującym składzie osobowym:

1)Waldemar Kalitka- Przewodniczący Zespołu,

2)Ewa Piechowiak – Członek Zespołu,

3)Patrycja Śledź – Członek Zespołu,

4)Patrycja Pabich – Członek Zespołu.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)podejmowanie przez poszczególnych członków Zespołu działań w ramach ich kompetencji zmierzających do realizacji wyżej określonego zadania,

2)podejmowanie kolegialnie decyzji w sprawach dotyczących realizacji zadania,

3)prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania,

4)czynny udział w realizacji zadania,

5)przygotowywanie wymaganych dokumentów,

6)uczestnictwo w konsultacjach i pracach Zespołu.

§ 3. 1. Zespół, o którym mowa w § 1 powołuje się do czasu opracowania projektów budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt.

2.Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu. Decyzje podejmowane są bezwzględną większością głosów.

§ 4. Członkowie Zespołu, o którym mowa w § 1 wykonują zadania w ramach obowiązków pracowniczych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Liwia Sterna