OR.120.37.2020                                                                                                                                                                                Przemęt, 2020-12-31

 

ZARZĄDZENIE NR 37.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia  31 grudnia 2020r. 

 w sprawie: w sprawie wzoru pisma informacyjnego

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz § 2 ust. 3 Regulaminu Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się układ graficzny pisma informacyjnego wraz ze stosowaniem znaku jakości „Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się elementy składowe pisma informacyjnego, które zawarte zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wzoru pisma informacyjnego, o którym mowa w § 1 i 2, nie stosuje się w przypadku pism nieposiadających charakteru korespondencji, np. takich jak: decyzje administracyjne, postanowienia, pełnomocnictwa, upoważnienia oraz zarządzenia.

§4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Przemęt do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i załącznikami do zarządzenia oraz do przestrzegania zasad zawartych w tych dokumentach.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Przemęt.

§6. Traci moc zarządzenie nr 40.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru pisma informacyjnego (OR.120.40.2019).

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2021 roku.

Przygotowała:

Sylwia Szaranek