OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o nr ewid. 42, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 oraz ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wydaniu w dniu 26 stycznia 2021 roku postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o numerze ewidencyjnym 42 obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.  Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 11, w godzinach 7:30-15:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym.