ZARZĄDZENIE NR  9.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 stycznia 2021r.

 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

  Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.( Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

§1

1.Wyznaczam Panią Liwię Sterna – Inspektor na stanowisko Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

2.Wyznaczam Panią Małgorzatę Kurzawa – Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości na stanowisko Koordynatora Gminnego.

§2

1. Powołuję Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońskiej 8, 64-234 Przemęt do realizacji zadań z zakresu administracji zleconej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.( Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm. ), polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie Gminy Przemęt.

2.W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Gminy Przemęt :

1) Liwia Sterna- Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,

2) Małgorzata Kurzawa- Koordynator Gminny,

3) Arleta Thiel-członek,

4) Izabela Litkowska-członek,

5) Natalia Chomska -członek.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Gminnemu.

§4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 30.09.2021 r.