OR.120.3.2021                                                                                         Przemęt, 2021-01-27

  

ZARZĄDZENIE NR 3.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 27 stycznia 2021 roku 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektów budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z § 9 ust. 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt wprowadzonego Zarządzeniem nr 30.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 1.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektów budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Przemęt wprowadza się następującą zmianę:

1.W § 1 dodaje się pkt. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Eugeniusz Marach – Członek Zespołu”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna