OR.0050.11.2021                                                                                                                                                            Przemęt, dnia 2 lutego 2021r.

 

ZARZĄDZENIE NR 11.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 2 lutego 2021 r.

 

w sprawie: odbycia Zebrania Wiejskiego w sołectwie Barchlin w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 roku  poz. 713, 1378) oraz § 19 i § 25 uchwały nr 181/2020 Rady Gminy Barchlin z dnia 25 września 2020 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Barchlin
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7567) zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Sołtysa miejscowości Barchlin zwołuję zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

  1. Zebranie Wiejskie w Sołectwie Barchlin odbędzie się w dniu 12.02.2021r.
  2. Zebranie Wiejskie odbędzie się w sali wiejskiej.
  3. Początek zebrania wiejskiego o godz. 20:00.

§ 2. Proponuję następujący porządek zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
  2. Sprawozdanie ustępującego sołtysa o wykonanej pracy za okres pełnienia funkcji.
  3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów na Sołtysa.
  5. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwie Barchlin.

 

Przygotowała:

Sylwia Szaranek