OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków letniskowych wypoczynku całorocznego z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną na działce o numerze ewidencyjnym 147/4 w Wieleniu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 27 stycznia 2021 r. zwrócił do tutejszego Urzędu kartę informacyjną dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z załącznikami przesłanymi przez Wójta Gminy Przemęt pismem z dnia 8 stycznia 2021 r., w celu uzupełnienia przez Wnioskodawcę braków formalnych w dokumentacji. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 8 lutego 2021 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia braków w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.