Termin: 23.02.2021, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt z działalności za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Przemęt do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Wolsztyńskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji PRZEMĘT.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaszczor.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Przemęt od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Wieś.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019 – 2035.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 grudnia 2020 r. doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. doręczonej dnia 5 stycznia 2021 r. oraz jej uzupełnieniu z dnia 16 stycznia 2021 r. doręczonego dnia 18 stycznia 2021 r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 stycznia 2021 r. doręczonej dnia 7 stycznia 2021 r.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie obrad.