OR.0050.13.2021                                                                                                                                                 Przemęt, 2021-02-05

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2021
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 5 lutego 2021 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 139/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 załącznika do uchwały Rady Gminy Przemęt nr 216/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027  zarządza co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 139/2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2020 roku wprowadza się następującą zmianę:

                   § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

                   „2. Mateusz Wróblewski – pracownik Urzędu Gminy Przemęt,”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                                                                WÓJT

                                                                                                                                                                                                               /-/ Janusz Frąckowiak

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Przygotował:
Mateusz Wróblewski