1710        KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2021 ROKU
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura NIK w Poznaniu
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr LPO/18/2021 z dnia 27.01.2021 r.
TERMIN KONTROLI Do 25.03.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Polityka senioralna realizowana przez gminę. Wykonywanie dotowanych zadań, uzyskanie zakładanych efektów oraz przestrzeganie zasad wykorzystania środków określonych w Programie „Senior+”
PROTOKÓŁ KONTROLI Wystąpienie pokontrolne nr LPO.410.002.01.2021 z dnia 17.06.2021 r.
ZALECENIA POKONTROLNE „W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag, natomiast  na podstawie  art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o sporządzenie i przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu rozliczeń budowlanych, tj. Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior+, zrealizowanych w ramach Programu „Senior+”
 
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ——————-
TERMIN KONTROLI 12.03.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Szkoła Podstawowa im. E. Tomińskiego w Buczu ul. Kasztanowa 8

Bieżąca kontrola stanu sanitarno – higienicznego  połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku, mikroklimatu  pomieszczeń. stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych, rozkładu zajęć lekcyjnych, pracowni szkolnych, warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, dożywiania uczniów, systemu pierwszej pomocy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, przestrzegania przepisów  ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2021 r. poz.276). Kontrola w związku z zapobieganiem szerzeniu się zakażeń , w tym SARS-CoV-2)

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON.HD.9020.6.2021 z dnia 12.03.2021 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ——————————
 
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ——————-
TERMIN KONTROLI 12.03.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Świetlica Środowiskowa w Buczu (2) w Szkole Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu, ul. Kasztanowa  8

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń świetlicy połączona z oceną: stanu technicznego budynku i terenu placówki, mikroklimatu pomieszczeń, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń,  stanu sanitarno-higienicznego  i wyposażenia pomieszczeń, systemu pierwszej pomocy, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada  1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 276).

Kontrola w związku z zapobieganiem szerzeniu się zakażeń, w tym SARS CoV-2.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli Nr ON.HD.9020.7.2021
z dnia 12.03.2021 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ———————————–
 
4. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ——————-
TERMIN KONTROLI 19.03.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie,
ul. Szkolna 19
Bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego w obiekcie szkolnym połączona z oceną:– stanu technicznego budynku,– mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych,

– rozkładu zajęć  lekcyjnych,

– pracowni szkolnych,

– warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji,

– dożywiania uczniów,

– systemu pierwszej pomocy,

– dostosowywania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,

– przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 276).

Kontrola w związku z zapobieganiem szerzeniu się zakażeń, w tym SARS CoV-2

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD.9020.8.2021 z dnia 19.03.2021 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ————————————————
 
5. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Informacja nr UM15-65160-UM1500011/18 DOW.433.631.2018 z dnia 26.03.2021r.
TERMIN KONTROLI 29.03.2021r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Czynności kontrolne w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie  podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”
PROTOKÓŁ KONTROLI Raport z czynności kontrolnych  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020 z dnia 29.03.2021 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ———————-
 
6. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Wydział Kontroli Płatników Składek, Pleszew

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 2620210100231 do przeprowadzenia kontroli płatnika składek przez Inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
TERMIN KONTROLI Od 7.04.2021 r.

Przewidywany termin zakończenia kontroli:

1 miesiąc od daty doręczenia upoważnienia

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI
  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień  do świadczeń z ubezpieczeń społecznych  i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia  emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli, znak pisma 262021010023 PRO001 (data wpływu do urzędu 23.04.2021 r.)
ZALECENIA POKONTROLNE  —————————————–
 
7. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ———————–
TERMIN KONTROLI 29.04.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku,

-mikroklimatu pomieszczeń,

-stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,

– dożywiania dzieci,

– systemu pierwszej pomocy,

– terenu wokół budynku,

– przestrzegania przepisów ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2021 r. poz.276).

Kontrola w  zakresie zapobiegania szerzeniu się zakażeń, w tym SARS-CoV-2.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.11.2021  z dnia 29 kwietnia 2021 r.
ZALECENIA POKONTROLNE Do wykonania pozostało zalecenie dotyczące doprowadzenia do należytego stanu technicznego nawierzchni trasu przedszkolnego. Organ prowadzący w ciągu
30 dni poinformuje o terminie wykonania zalecenia.
 
8. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ———————–
TERMIN KONTROLI 28.09.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu (Gminny Żłobek w Błotnicy) połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku,

-mikroklimatu pomieszczeń,

-stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,

– dożywiania dzieci,

– systemu pierwszej pomocy,

– terenu wokół budynku,

– przestrzegania przepisów ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2021 r. poz.276).

 

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.125.2021  z dnia 28 września 2021 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ————————————-
 
9. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Pismo nr WK-0911/53/2021, upoważnienie nr 53/2021 z dnia 15.11.2021 r., upoważnienie nr 53A/2021
TERMIN KONTROLI Od dnia 25.11.2021 r. Orientacyjny czas trwania  kontroli: 60 inspektorodni.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kompleksowa kontrola   gospodarki finansowej Gminy Przemęt  za okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  oraz
w miarę potrzeb inne lata, na podstawie  kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
PROTOKÓŁ KONTROLI Wystąpienie pokontrolne nr WK-0911/53/2021 z dnia 11.04.2022 r.
ZALECENIA POKONTROLNE 1.W przypadku niezłożenia przez zobowiązanych do tego podatników deklaracji podatkowych podejmować stosowne działania zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Zgodnie z art. 274 § 1 powyższej ustawy  organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn  niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku.

2.Dodatek specjalny przyznawać zgodnie z przepisami art. 36 ust.5 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, ze zm.) tj. w uzasadnionych prawnie i merytorycznie  przypadkach  na czas okresowego zwiększenia obowiązków  służbowych lub  powierzenia dodatkowych zadań.  

3.Zobowiązać merytorycznie  odpowiedzialnych pracowników do rzetelnego dokumentowania  postępowań mających  na celu wyłonienie wykonawcy usług, finansowanych w ramach  realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

4.Realizację zadań określonych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt” zlecać na zasadach wynikających z programu tj. na podstawie umów zawartych z zachowaniem postanowień
art. 44 ust. 3 pkt 1-3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.), zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem  zasad uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5.Zobowiązać merytorycznie odpowiedzialnych pracowników do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz 1129 ze zm.), a w szczególności dochować należytej staranności przy sporządzaniu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia, zapewniając spójność ich treści w celu zachowania  zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

6.Zwiększyć nadzór nad przestrzeganiem postanowień umów dotyczących oddania nieruchomości we władanie Związkowi Międzygminnemu „OBRA”.

 
10. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 230/21 z dnia 17.11.2021 r.
TERMIN KONTROLI 2 grudnia 2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyfryzacji  usług publicznych dla obywateli.
PROTOKÓŁ KONTROLI Nr OI-VII.1610.5.2021.5  z dnia 17.01.2022 r.
ZALECENIA POKONTROLNE Zalecenia:

1.Zamieszczenie w serwisach internetowych opisów  procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw  drogą elektroniczną  i informacji dot. maksymalnego rozmiaru dokumentu elektronicznego  wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą  elektronicznej skrzynki podawczej, rodzaju informatycznych  nośników danych, na których może zostać  doręczony dokument elektroniczny oraz zapisane urzędowe poświadczenie odbioru, formatów danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism  zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów  elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180).

2. Udokumentowanie potwierdzenia obowiązku zapoznania się przez pracowników z przyjętymi w jednostce wewnętrznymi regulacjami.

3. Dokumentowanie czynności związanych z przeprowadzeniem przeglądów  przyjętych regulacji  w zakresie bezpieczeństwa informacji.

4. Prowadzenie rejestru  sprzętu i oprogramowania zawierającego ich rodzaj i konfigurację.

5. Prowadzenie  rejestrów  i ewidencji, analiz zgodnie z przyjętymi wewnętrznie regulacjami w zakresie bezpieczeństwa informacji.

6. Sporządzanie i aktualizowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych stosownie do  przydzielonego zakresu obowiązku.

7. Całościowe ujęcie w prowadzonych  szkoleniach tematyki związanej z bezpieczeństwem  informacji  (dla wszystkich rodzajów przetwarzanych informacji).

8. Przestrzeganie przyjętych  standardów bezpieczeństwa informatycznego.

9. Opracowanie zasad mających zobowiązać  pracowników do zdawania kluczy do pomieszczeń biurowych po zakończeniu pracy w siedzibie jednostki.

10. Zawieranie w umowach serwisowych klauzul poufności  i zachowanie tajemnicy wszelkich udostępnianych informacji oraz powierzania przetwarzania danych  osobowych.

11. Sporządzenie dodatkowych kopii zapasowych i umieszczanie ich w innym miejscu niż urządzenia do ich sporządzania.

12. Opracowanie procedury ciągłości działania.

13. Dostosowywanie serwisów internetowych do wymogów WCAG 2.1.