OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na terenie gospodarstwa położonego na działkach o nr ewid. 608/1, 608/3, 608/5, 608/6, 609, obręb Siekowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 t.j.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

że w dniu 12 marca 2021 roku na wniosek […] reprezentowanego przez pełnomocnika […], wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na terenie gospodarstwa położonego na działkach o nr ewid. 608/1, 608/3, 608/5, 608/6, 609 planowanego w miejscowości Siekowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Do wniosku został załączony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie formy ochrony przyrody – Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice.

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o opinię w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach realizacji procedury oceny oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższych stanowisk, Wójt Gminy Przemęt wyda w tej sprawie decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 11, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym..

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Siekowo, w której planowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.