Termin: 25.03.2021, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Solec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego 2021 r. doręczonej dnia 8 lutego 2021 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 lutego 2021 r. doręczonej dnia 22 lutego 2021 r.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.