OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce onr ewid. 300 w miejscowości Starkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 t.j.),

 

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

że w dniu 4 lutego 2021 roku na wniosek […] wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 300, planowanego w miejscowości Starkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wnioskodawcę wezwano do jej uzupełnienia pismem z dnia 2 marca 2021 r. Uzupełnienie wpłynęło w dniu 16 marca 2021 r.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 – Pojezierze Sławskie, Przemęcki Park Krajobrazowy.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 11, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Starkowo, w której planowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej Urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej.